Perfil del contractant

En aquesta secció trobarà informació sobre les licitacions convocades pel CCIB, el seu desenvolupament i la seva adjudicació, que d’acord amb les Instruccions Internes de Contractació (IIC) siguin objecte de publicitat.

Concretament, podrà obtenir informació sobre els punts següents:

  • Anunci de licitació i, si escau, criteris de solvència
  • Plec de Condicions Administratives
  • Plec de Condicions Tècniques
  • Plec Econòmic
  • Oferta econòmica
  • Adjudicació provisional
  • Adjudicació definitiva
  • Qualsevol altra decisió que afecti el curs del procediment i resulti d’interès

Llistat de licitacions

En cas de necessitar més informació sobre algun dels concursos que convoca el CCIB, podran posar-se en contacte amb el Departament corresponent segons s’indiqui en el Plec de condicions.

Instruccions internes de contratació

En aquesta secció podrà consultar les Instruccions internes de contractació (IIC) que regulen els procediments de contractació al Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB).