Ètica

L’objectiu principal del nostre Codi Ètic recull el compromís del CCIB i Diagonal Food d’establir uns criteris generals d’actuació que, basant-nos en el compliment ètic i normatiu, orienten l’exercici professional de la nostra activitat.

Les pautes de conducta del Codi Ètic es configuren com a directrius d’obligat compliment per a tots els membres del CCIB i Diagonal Food.

CONSULTA EL NOSTRE CODI ÈTIC

Missió

Un dels valors fonamentals que inspira i guia les actuacions de GL Events CCIB i Diagonal Food,  és el compromís amb una política empresarial regida per una consolidada cultura ètica-corporativa.

La base de l’objectiu principal, els nostres valors d’actuació són els següents:

Valors

El CCIB ha definit els valors que l’identifiquen, que l’empresa vol fer seus i introduir tant com sigui possible en tots els procediments:

Diversitat

Els recursos humans constitueixen un motor de desenvolupament de primer ordre per a CCIB i per a Diagonal Food. Per això, promovem un entorn professional que possibiliti la plena realització personal i no doni cabuda a cap acte de caràcter denigrant. Apostem decididament per la selecció, tutorització i especialització com a punts clau per a garantir l’eficiència dels nostres professionals i l’excel·lència dels nostres serveis.

Respecte

Les actuacions de CCIB i Diagonal Food es basen en el respecte mutu entre socis comercials, clients, proveïdors i competidors. En CCIB i Diagonal Food ens esforcem per adoptar un comportament ètic i rebutgem qualsevol acord contrari a la competència o que promogui pràctiques monopolístiques o deslleials.

Lleialtat

Al CCIB i a Diagonal Food sotmetem tota la informació que comuniquem a principis de transparència, fiabilitat i exactitud, proporcionant informació sincera i de qualitat.

Imatge

Al CCIB i a Diagonal Food cuidem de la nostra imatge i reputació, vetllant per la integritat i protecció dels actius d’aquelles.

Confidencialitat

Al CCIB i a Diagonal Food  custodiem i gestionem les dades i la informació que posseïm complint amb les cauteles necessàries.

Neutralitat

A la nostra empresa mantenim una posició política neutral, respectant el posicionament polític lliure dels treballadors, sempre que ho facin a nivell estrictament personal.

Transparència

Els treballadors del CCIB i de Diagonal Food han de prendre les seves decisions de forma objectiva, sense consideracions d’interès personal, havent d’identificar els riscos de conflicte d’interessos i actuar en el millor interès de totes dues societats.

Integritat

Tots els membres del CCIB i de Diagonal Food desenvolupen les seves actuacions sobre la base dels principis de transparència i integritat.

Medi ambient

Al CCIB i a Diagonal Food integrem el respecte i la protecció del medi ambient en la nostra activitat quotidiana, contribuint a implantar un sistema de reducció dels residus i de reciclatge dels productes al final de la seva vida.